MENU
Levelsystemen voor Camper en Caravan
Camper Luchtvering
Back
Next

Storingen

Algemene vragen Camper

In onderstaande enige uitleg en tips rondom het E&P Hydraulics Levelsysteem voor de camper

    Na 4 minuten nietsdoen schakelt het systeem zichzelf automatisch uit.
    De cyclus automatisch nivelleren kan pas worden gestart, als alle steunen ingetrokken zijn. Zijn de steunen niet ingetrokken wanneer u de automatische cyclus opstart,dan doet het systeem dit zelf. U kunt de steunen dus niet even snel bijstellen, het systeem zal altijd eerst alle steunen volledig intrekken.
    Bij een te lage accu-spanning schakelt het systeem zichzelf direct uit.
    Heeft u de steunen nog niet ingetrokken terwijl u wilt gaan rijden, dan geeft het systeem direct een visueel/accoustisch alarm en trekt automatisch alle steunen in zodra de handrem losgekoppeld wordt. Bij voertuigen met een luchtreminstallatie gebeurt dit bij het starten van de motor.
    Alle normale functies van het systeem worden in de foutmodus uitgeschakeld.
    De steunen functioneren paarsgewijs (2 steunen tegelijk) binnen het hydraulische systeem. linkerzijde, rechterzijde, voorzijde, achterzijde. Alleen bij de functie alle steunen in worden de vier steunen tegelijkertijd ingetrokken.
    Sommige voertuigen hebben draaistoelen die niet werken als de handrem aangetrokken staat. Zodra het levelsysteem zijn werk heeft gedaan en het contact van het voertuig uit staat, kunt u de handrem lossen. Let op, dat u het voertuig eerst in zijn versnelling zet vóórdat u het voertuig van de handrem haalt.
    Bij slechte weersomstandigheden (b.v. bij sneeuw op uw wintersport bestemming) plaats een stukje rubber, tapijt o.i.d. onder de voetplaten van de steunen. Dit om eventueel wegglijden te voorkomen.
    Bij slechte weersomstandigheden (strenge vorst) kunt u zodra het levelsysteem zijn werk heeft gedaan en het contact van het voertuig uit staat, de handrem lossen. Let op, dat u het voertuig eerst in zijn versnelling zet vóórdat u het voertuig van de handrem haalt.
    Handbediening (manuele bediening) is vooral te adviseren op terreinen met een slechte bodemgesteldheid (hobbels, kuilen, helling, etc.)
    Bij handbediening dienen eerst alle steunen uit te staan voordat er daadwerkelijk met nivelleren aangevangen kan worden.
    Het systeem heeft zijn beperkingen bij te grote hellingshoek (scheefstand), het kan niet alle hoeken aan. Deze verschillen per voertuig type.

Wanneer het systeem een te grote hellinghoek maakt en niet meer op oproepen is tot automatische nivellering, dan verdient het de aanbeveling om het voertuig op handbediening zover mogelijk naar het nulpunt te brengen. U zult dan merken dat het systeem een semi-automatische functie heeft.

Gedurende de handbediening kunnen er 1 of 2 pijltjes naast het groene led (nr.14) gaan branden. Daarmee geeft het systeem aan waar zich op dat moment de laagste punten bevinden.

Voorbeeld:
Druk eerst op ACHTERZIJDE bij hand-bediening (het voertuig beweegt).
Wacht even, druk daarna op VOORZIJDE (het voertuig beweegt).
Het pijltje zal vanzelf stoppen met branden als het nulpunt is bereikt.

Een andere mogelijkheid bij een te grote hellingshoek is, om de camper op wiggen te rijden en de steunen op te vullen.
verlies daarbij de stabiliteit van het voertuig niet uit het oog).

TroubleshootingCheck bij een foutmelding of de handrem is aangetrokken, het contact aanstaat, de accu op spanning is, de olie op peil is, er geen schade aan de steunen is en loop de electrische bedrading en hydraulische slangen na.

Komt uit deze controle geen oplossing voor de foutmelding, dan zou het manco in de aandrijf-onderdelen kunnen zitten.
Aangezien de aandrijf-onderdelen geen herstelbare onderdelen bezitten dient u contact op te nemen met uw installateur / dealer.

De foutmodus

Als het contactslot niet aan staat of de handrem niet is aangetrokken dan kan het systeem niet worden aangeschakeld, tenzij de steunen uit staan en de handrem er af gehaald wordt, dan gaat de "park brake" LED knipperen en de "buzzer" gaat piepen.
Het systeem is nu aan te schakelen met de button AAN/UIT (nr. 5)

Als bij het intrekken van de steunen de hydraulische pomp enkele seconden op overdruk draait dan moet het intrekken van de steunen direct gestopt worden (zowel in de manuele als in de automatische modus)
Indien nodig het systeem uitschakelen door op de button AAN/UIT (nr.5) te drukken.

Er loopt een "timer" die optelt als de pomp loopt en aftelt als de pomp niet loopt.
Als de "timer" een te hoge waarde heeft zal de pomp stoppen met draaien om oververhitting te voorkomen.

Onder normale omstandigheden zijn alle indicator-LED's uit en reageert het systeem alleen door op de button AAN/UIT (nr. 5) in te drukken, waardoor het systeem aanschakelt.

Het Systeem werkt niet

.    Het contact van het voertuig staat NIET aan.
                                    ------> Contact aanschakelen.
.    De handrem is NIET aangetrokken.
                                    ------> De handrem aantrekken.
.    Het bedieningspaneel heeft zichzelf uitgeschakeld
                                    ------> Button UIT/AAN
                                              (nr. 5) indrukken. (4 min. regel).

De led ACCU licht op

Melding 'STEUN INTREKKEN'gaat niet uit terwijl de steunen zijn ingetrokken.

(evt. in comb. met mislukken van automatisch nivelleren/knipperen van alarm)

    Het oliepeil is te laag.
                     ------> Controleer het oliepeil en vul eventueel bij.

    Druktoets voor het intrekken van de cilinders functioneert niet.
                     ------> Verbindingen controleren of vervangen.

De steunen schuiven niet meer tot de grond uit, terwijl de pomp loopt.

. Weinig of geen olie in de tank.
                    ------> Controleer het oliepeil en vul eventueel bij.
. Steunventiel functioneert niet.
                    ------> Reinigen, herstellen of verwisselen.
. Tussen de besturing en de steunventiel bestaat geen electronisch contact.
                    ------> Kabel controleren op spanningsverlies.
                    ------> Laten repareren indien nodig

Belangrijk

Bij alle andere storings meldingen, manco's en-of niet (goed) functioneren van het hydraulische levelsysteem contact op nemen met uw installateur / dealer


Onderstaand een overzicht betreffende de bijzonderheden (tips) van het hydraulische levelsysteem:

•Wanneer er gedurende een periode van 4 minuten GEEN activiteit is, schakelt het hydraulische level-systeem zichzelf automatisch uit.

•Het automatisch nivelleren kan pas worden gestart als alle steuneningetrokken zijn. Zijn desteunen niet ingetrokken wanneer u automatisch wilt nivelleren, dan doet het levelsysteem dit zelf.U kunt de steunen dus niet even snel bijstellen. Het levelsysteem zal altijd eerst alle steunen volledigintrekken.

•Bij een te lage accu-spanning schakelt het hydraulische levelsysteem zichzelf direct uit.

•Alle normale functies van het hydraulische levelsysteem worden in de foutmodus uitgeschakeld.

•Bij slechte weersomstandigheden (b.v. bij sneeuw op uw wintersport bestemming) plaats dan eenstukje rubber, tapijt o.i.d. onder de voetplaten van de steunen. Dit om eventueel wegglijden tevoorkomen.

•Bij een ondergrond met slechte bodemgesteldheid (hobbels, bulten, kuilen, helling, etc.) wordtmanuele bediening (handmatig bedienen) geadviseerd.

•Het hydraulische levelsysteem heeft zijn beperkingen. Bij een te grote hellingshoek (scheefstand) kanhet niet alle hoeken aan. Deze kunnen per caravantype verschillen.

•Wanneer de caravaneen te grote hellingshoek maakt en niet meer op oproepen reageert totautomatisch nivelleren, dan verdient het de aanbeveling om de caravanop handbediening (in manuele modus) zover mogelijk naar het nulpunt te brengen.
E&P Hydraulisch Levelsysteem, lelvelsysteem, levelsystem, camper waterpas, caravan waterpas, camper luchtvering, camper, caravan, camper horizontaal, hydraulisch, op poten, niet bewegen, caravan horizontaal, levelen, nivileren, level, vlak stellen
© 2021  ( snelwaterpas ) TCM Projects b.v.